คู่มือการใช้ห้องสมุด

รายการคู่มือ
ประเภทผู้ใช้
หมวดหมู่
คู่มือการใช้
คู่มือการยืมต่อด้วยตนเอง/ตรวจสอบสถานะการยืม สมาชิกห้องสมุด คู่มือบริการยืม-คืน
คู่มือการสืบค้นทรัพยากรสำนักหอสมุดกลาง ผู้ใช้ทุกประเภท คู่มือบริการยืม-คืน
 คู่มือการใช้ฐานข้อมูล
ฐานข้อมูลกฤตภาคข่าวออนไลน์  ผู้ใช้ทุกประเภท คู่มือบริการยืม-คืน
ฐานข้อมูล ScienceDirect ผู้ใช้ทุกประเภท คู่มือบริการยืม-คืน
ฐานข้อมูลสถาบัน: ฐานข้อมูลสัมมนา ผู้ใช้ทุกประเภท คู่มือบริการยืม-คืน
ฐานข้อมูล Thailis ผู้ใช้ทุกประเภท คู่มือบริการยืม-คืน