สารสนเทศออนไลน์หลักสูตรการบริหารการบิน

ภาษาไทย

ลำดับ ISSN ชื่อวารสาร หน่วยงาน / ผู้แต่ง
1 0859-8957  วารสารวิจัย มข.  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2 0125-278X  วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ.  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
3  0858-4435  วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
4   2408-1620  วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
5  2286-6175  วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
6 0125-0455 แพทย์สารทหารอากาศ กรมแพทย์ทหารอากาศ

ภาษาต่างประเทศ

ลำดับ ISSN ชื่อวารสาร หน่วยงาน / ผู้แต่ง
1 1686-5456  Environment and Natural Resources Journal  Mahidol University
2 1685-9057  Thailand Statistician  Thai Statistical Association