สารสนเทศออนไลน์หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต

ภาษาไทย

ลำดับ ISSN ชื่อวารสาร หน่วยงาน / ผู้แต่ง
1 1513-9514 วารสารศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยทักษิณ มหาวิทยาลัยทักษิณ
2 1906-8352 วารสารศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยศิลปากร
3 0125-3212 วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยบูรพา
4 0859-8835 วารสารครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
5 0859-3957 วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น
6 0859-5127 ารสารศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยนเรศวร
7 1905-9922 วารสารศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
8 0857-1791 วารสารศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานี
9 1313-3443 วารสารวิชาการศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ