สารสนเทศออนไลน์คณะศิลปศาสตร์

ภาษาไทย

ลำดับ ISSN ชื่อวารสาร หน่วยงาน / ผู้แต่ง
1 0857-1406 ภาษาและภาษาศาสตร์ ภาควิชาภาษาศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2 2229-1997 วารสารเครือข่ายญี่ปุ่นศึกษา สมาคมญี่ปุ่นศึกษาในประเทศไทย
3 0125-6416 วารสารญี่ปุ่นศึกษา โครงการญี่ปุ่นศึกษา สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
4 0857-7285 วารสารภาษาปริทัศน์ สถาบันภาษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
5 0125-6424 วารสารภาษาและวัฒนธรรม สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล
6 1906-7208 วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
7 1513-9131 วารสารศิลปศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ภาษาต่างประเทศ

ลำดับ ISSN ชื่อวารสาร หน่วยงาน / ผู้แต่ง
1 1865-8646 Journal of English Studies Department of English, Faculty of Liberal Arts, Thammasat University
2 1905-7326 LEARN Journal : Language Education and Acquisition Research Network Language Institute, Thammasat University
3 1513-4717 Silpakorn University Journal of Social Sciences, Humanities and Arts Silpakorn University
4 1513-1025 Thoughts Department of English, Faculty of Arts, Chulalongkorn University