สารสนเทศออนไลน์คณะสาธารณสุขศาสตร์

ภาษาไทย

ลำดับ ISSN ชื่อวารสาร หน่วยงาน / ผู้แต่ง
1 0125-1678 วารสารสาธารณสุขศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
2 2286-6175 วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
3 0858-4923 วารสารวิชาการสาธารณสุข Journal of Health Science คณะกรรมการวารสารวิชาการสาธารณสุข
4 1905-7164 วารสารสาธารณสุขมหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยบูรพา
5 0125-7560 พุทธชินราชเวชสาร = Buddhachinaraj Medical Journal โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก
6 0858-4837 วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

ภาษาต่างประเทศ

ลำดับ ISSN ชื่อวารสาร หน่วยงาน / ผู้แต่ง
1 2287-0741 Applied Environmental Research Environmental Research Institute, Chulalongkorn University
2 1686-5456 Environment and Natural Resources Journal Faculty of Environment and Resource Studies, Mahidol University
3 0125-3395 Songklanakarin Journal of Science and Technology มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
4 2286-8933 OSIR Journal Outbreak, Surveillance and Investigation Reports