สารสนเทศออนไลน์คณะพยาบาลศาสตร์

ภาษาไทย

ลำดับ ISSN ชื่อวารสาร หน่วยงาน / ผู้แต่ง
1 1906-7925 วารสารพยาบาลสภากาชาดไทย วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย
2 0125-5118 พยาบาลสาร คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
3 0857-8052 รามาธิบดีพยาบาลสาร โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบดี
4 0125-3611 รามาธิบดีเวชสาร คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
5 0857-4553 วารสารการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต สมาคมพยาบาลจิตเวชแห่งประเทศไทย
6 0858-9437 วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข สถาบันวิจัยระบบสาธารณาสุข กระทรวงสาธารณสุข
7 2286-6175 วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
8 0125-8958 วารสารพยาบาลสงขลานครินทร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
9 1905-3193 Rajabhat Journal of Sciences, Humanities and Social Sciences มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
10 0125-7021 วารสารพยาบาลศาสตร์และสุขภาพ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
11 0125-8885 วารสารพยาบาลศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
12 0125-7560 พุทธชินราชเวชสาร โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก
13 0125-1643 วารสารกรมการแพทย์ กรมการแพทย์
14 0125-7242 วารสารกองการพยาบาล สำนักการพยาบาล กรมการแพทย์
15 0125-4634 วารสารกายภาพบำบัด สมาคมกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย
16 2351-0358 วารสารการพยาบาลและการดูแลสุขภาพ สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
17 1906-1773 วารสารการพยาบาลและการศึกษา กลุ่มพัฒนาการศึกษา สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข
18 1906-0025 วารสารการพยาบาลและสุขภาพ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
19 1685-991X วารสารการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
20 0859-3299 วารสารการแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ ฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
21 0857-5371 วารสารพยาบาลสาธารณสุข สมาคมพยาบาลสาธารณสุขไทยฯ
22 0858-3080 วารสารเกื้อการุณย์ คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์
23 0858-4338 วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
24 2408-1051 วารสารเครือข่ายวิทยาลัยพยาบาลและการสาธารณสุขภาคใต้ เครือข่ายวิทยาลัยพยาบาลและวิทยาลัยการสาธารณสุขภาคใต้
25 0125-0078 วารสารพยาบาล สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
26 0857-3743 วารสารพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข
27 1906-652X วารสารพยาบาลตำรวจ สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลตำรวจ
28 1513-5217 วารสารพยาบาลทหารบก สมาคมพยาบาลทหารบก
29 0857-605X วารสารพยาบาลโรคหัวใจและทรวงอก สมาคมพยาบาลโรคหัวใจและทรวงอกแห่งประเทศไทย
30 0858-1231 วารสารพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
31 1513-5454 วารสารพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม

ภาษาต่างประเทศ

ลำดับ ISSN ชื่อวารสาร หน่วยงาน / ผู้แต่ง
1 1906-8107 Pacific Rim International Journal of Nursing Research Thailand Nursing and Midwifery Council
2 2408-2384 Environment and Natural Resources Journal Mahidol University