สารสนเทศออนไลน์คณะเภสัชศาสตร์

ภาษาไทย

ลำดับ ISSN ชื่อวารสาร หน่วยงาน / ผู้แต่ง
1 1905-4637 ไทยเภสัชสาร คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2 1905-0852 เภสัชศาสตร์อีสาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น
3 1686-9540 ไทยไภษัชยนิพนธ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
4 1513-4067 วารสารเภสัชกรรมโรงพยาบาล สมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล
5 0125-8958 สงขลานครินทร์เวชสาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
6 0125-5983 เชียงใหม่เวชสาร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
7 1905-3460 ไทยเภสัชศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
8 2286-6175 วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชียฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
9 1906-893x วารสารสาระคาม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
10 0857-8052 รามาธิบดีพยาบาลสาร โรงพยาบาลรามาธิบดี

ภาษาต่างประเทศ

ลำดับ ISSN ชื่อวารสาร หน่วยงาน / ผู้แต่ง
1  2586-8195 Pharmaceutical Sciences Asia  Mahidol Univeristy
2 0018-5787 Hospital Phamarmacy World Help Organization

3   2465-4337 Chiang Mai University Journal of Natural Science Chiang Mai University