สารสนเทศออนไลน์คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

ภาษาไทย

ลำดับ ISSN ชื่อวารสาร หน่วยงาน / ผู้แต่ง
1 1686-9311 วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2 0857-684x วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
3 0858-4435 วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
4 2229-0346 ไซแอนซ์ อิลัสเตรเต็ด Post International Media
5 1906-3334 วารสารวิจัย มสด (สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
6 0858-7612 วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
7 0858-4435 วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
8 2539-553X วารสารมหาวิทยาลัยนเรศวร คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ภาษาต่างประเทศ

ลำดับ ISSN ชื่อวารสาร หน่วยงาน / ผู้แต่ง
1 0125-2526 Chiang Mai Journal of Science คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2 1513-1874 ScienceAsia Science Society of Thailand
3 0859-4074 Thammasat International Journal of Science and Technology Thammasat University