นิติศาสตร์

สารสนเทศออนไลน์

ภาษาไทย

ลำดับ ISSN ชื่อวารสาร หน่วยงาน / ผู้แต่ง
1 0857-2992 บทบัณฑิตย์ เนติบัณฑิตยสภา
2 1906-425X วารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
3 2286-6183 วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
4 2187-4751 วารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
5 2281-9568 วารสารรามคำแหง ฉบับนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
6 1906-506x วารสารการเมือง การบริหารและกฎหมาย คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
7 1906-1560 วารสารกฎหมาย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
8 2286-9328 วารสารรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์