สารสนเทศออนไลน์คณะวิศวกรรมศาสตร์

ภาษาไทย

ลำดับ ISSN ชื่อวารสาร หน่วยงาน / ผู้แต่ง
1 1906-392X วารสารวิชาการ วิศวกรรมศาสตร์ ม.อบ.  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
2 0857-2178 วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
3 1513-4652 วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม  มหาวิทยาลัยสยาม
4 1513-038X วารสารวิศวกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยรังสิต วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
5 2351-0056 วารสารสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น : วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี   สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
6 0125-1724 วิศวสารลาดกระบัง  คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณ
7 2286-668X วิศวกรรมสารเกษมบัณฑิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

ภาษาต่างประเทศ

ลำดับ ISSN ชื่อวารสาร หน่วยงาน / ผู้แต่ง
1 2539-6161 Engineering and Applied science Research วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2 1685-9545 ECTI Transactions on Electrical Eng., Electronics, and Communications  Sirindhon International Institute of Technology
3 0125-8281 Engineering Journal คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย