ระเบียบการเข้าใช้บริการห้องสมุด

1. แต่งกายสุภาพเรียบร้อย ห้ามใส่เสื้อแขนกุด เสื้อสายเดี่ยว กางเกงขาสั้น รองเท้าแตะ
2. เมื่ออยู่ในห้องสมุด โปรดสำรวมในการใช้เสียง
3. ห้ามนำอาหารและเครื่องดื่มมารับประทานอาหารในห้องสมุด
4. ห้ามสูบบุหรี่ในห้องสมุด
5. วางกระเป๋า สัมภาระหรือของใช้ส่วนตัวไว้ที่จุดรับฝากกระเป๋าบริเวณประตูทางเข้าที่ห้องสมุดจัดไว้ และควรเก็บทรัพย์สินมีค่า เช่น กระเป๋าสตางค์ โทรศัพท์มือถือ หรือทรัพย์สินมีค่าอื่นๆ ให้นำติดตัวไปด้วยทุกครั้ง
6. ปิดสัญญาณเสียง เครื่องมือสื่อสารทุกชนิด
7. ห้ามลักขโมย ฉีก ตัด หรือขีดเขียนบนวัสดุของห้องสมุด หากฝ่าฝืนจะถูกตัดคะแนนความประพฤติ 20–60 คะแนน     เพราะถือเป็นการทำลายสาธารณะสมบัติ
8. เมื่ออ่านหนังสือ/วารสารเสร็จแล้ว ให้นำมาวางไว้ที่โต๊ะพักหนังสือ/วารสาร
9. ห้ามนำทรัพยากรฯ ทุกชนิดออกจากห้องสมุด ก่อนได้รับอนุญาต
10. ห้องสมุดจะกดสัญญาณเตือน 2 ครั้ง คือก่อนปิดทำการ 15 นาที และจะกดสัญญาณอีกครั้งเมื่อถึงเวลาปิด
11. นำบัตรนักศึกษา/บัตรสมาชิก มาด้วยทุกครั้ง เพื่อแสกนเข้าประตูอัตโนมัติ