การเรียนรู้ด้วยตนเอง

ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง  ตั้งอยู่ อาคารสำนักหอสมุดกลาง (ตึก L) ชั้น 3 เปิดให้บริการวันจันทร์-วันศุกร์ ตั้งแต่ 08.30-16.30 น. ซึ่งศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง สนับสนุนการเรียนการสอนแบบเรียนรู้ด้วยตนเอง ตามนโยบายมหาวิทยาลัยที่มุ่งเน้นให้เป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการเรียนการสอน สนับสนุนการเรียนรู้ และการพัฒนาในด้านการใช้ภาษาต่างประเทศของนักศึกษา โดยวิธีการศึกษาด้วยตนเอง (Self-directed learning) ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

สำหรับหน้าที่ของศูนย์การเรียนรู้ด้วยตัวเอง คือ บริการสื่อ เอกสารประกอบการสอน โดยจัดหาสื่อ เอกสาร หนังสือ ตำรา เพื่อรองรับการเรียนรู้และการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองของรายวิชาในสาขาวิชาต่างๆ ที่เข้าร่วมโครงการ