เกี่ยวกับเรา

สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย เริ่มเปิดดำเนินการมา ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2540 พร้อม ๆ กับการเปิดดำเนินการของมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย โดยมีปณิธานอันแน่วแน่ในการที่จะจัดหาและให้บริการทรัพยากรสารนิเทศทุกประเภทเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน พร้อมกับพัฒนาระบบบริหารจัดการสำนักหอสมุดกลางตามความเจริญก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศ

สำนักหอสมุดกลางเป็นอาคารเดี่ยว 3 ชั้น (อาคารสีส้ม) ตั้งเป็นอาคารแรกจากทางเข้าของมหาวิทยาลัย มีพื้นที่ในการให้บริการและจัดเก็บทรัพยากรสารสนเทศ 3 ชั้นดังนี้

  • ชั้น 1 ศูนย์บริการสารสนเทศและเอกสารด้านงานวิจัย (หนังสือและเอกสารอ้างอิง)
  • ชั้น 2 เคาน์เตอร์บริการยืม-คืน (หนังสือทั่วไป), ส่วนงานบริหารสำนัก
  • ชั้น 3 เคาน์เตอร์บริการ ชั้น 3, ห้องวารสาร, ห้อง Self Access และ ห้องปฏิบัติงานแผนกวิเคราะห์และพัฒนาทรัพยากรฯ

ขณะนี้มีจำนวนทรัพยากรสารนิเทศที่ให้บริการมากกว่า 100,000 รายการ