แบบฟอร์มงานวิเคราะห์และพัฒนาฯ

แบบฟอร์ม เลขที่ฟอร์ม
แบบฟอร์มข้อมูลรายวิชาที่เข้าร่วมโครงการ การเรียนรู้ด้วยตนเอง
สหก. 021
แบบขอเสนอรายชื่อทรัพยาการสารสนเทศ เพื่อจัดทำเป็นหนังสือสำรอง
สหก. 022
แบบขอสั่งซื้อทรัพยากรสารนิเทศทั่วไปเพื่อจัดเข้าสำนักหอสมุดกลาง
สหก. 023
แบบขอสั่งซื้อหนังสือเพื่อจำหน่ายนักศึกษา
สหก. 024
แบบขอสั่งซื้อหนังสือ / ถ่ายเอกสารเพื่อแจกนักศึกษา
สหก. 025
แบบประเมินผลการบริหารรายวิชาตามโครงการ Self Access Learning
สหก. 026
 แบบฟอร์มการเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self access learning)
 แบบฟอร์มข้อมูลรายวิชาที่เข้าร่วมโครงการการเรียนรู้ด้วยตนเอง
 เอกสาร self access วันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ.2548
 เกณฑ์การจัดหาทรัพยากรสารสนเทศเข้าสำนักหอสมุดกลาง
 ขั้นตอนขอเสนอซื้อทรัพยากรสารสนเทศ