ฐานข้อมูลบอกรับ

<< คลิกเข้าดูที่ชื่อของฐานข้อมูล >>

ฐานข้อมูลที่บอกรับ คำอธิบายข้อมูล
 1. ฐานข้อมูล Science Direct ฐานข้อมูล Science Direct : เป็นฐานข้อมูลบรรณานุกรมและเอกสารฉบับเต็ม (Full-text) จากวารสารของสำนักพิมพ์ในเครือ Elsevier ประกอบด้วยหนังสือและวารสารด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และวิทยาศาสตร์การแพทย์ สามารถดูข้อมูลย้อนหลังตั้งแต่ปี ค.ศ.1995– ปัจจุบันมหาวิทยาลัยบอกรับฐานข้อมูลในบางหมวดหมู่ ดังนี้
– Biochemistry, Genetics and Molecular Biology
– Health Sciences
– Immunology and Microbiology
– Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutics
– Nursing and Health Professionsสามารถดูรายการที่บอกรับทั้งหมดได้ที่ http://www.sciencedirect.com/science/jrnlallbooks/all/subscribed
 2.  ฐานข้อมูลด้านกฎหมาย
Lawwebservice
ฐานข้อมูลด้านกฏหมายที่มีข้อมูลประกอบด้วย
กลุ่ม 1 กลุ่มคำอธิบายกฎหมาย สรุปหลักกฎหมาย
กลุ่ม 2 กลุ่มกฎหมายไทย ประกอบด้วยรัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติ ฯลฯ
กลุ่ม 3 กลุ่มคำพิพากษาศาลฎีกาใหม่ ที่น่าสนใจ
กลุ่ม 4 กลุ่มข้อสอบพร้อมธงคำตอบ
กลุ่ม 5 กลุ่มศัพท์กฎหมาย นิยามศัพท์
กลุ่ม 6 กฎหมายภาษาอังกฤษ
กลุ่ม 7 รวมคำสั่งศาลปกครอง และ
กลุ่ม 8 รวมความเห็นทางกฎหมายคณะกรรมการกฤษฎีกา
3. ฐานข้อมูลกฤตภาคข่าวออนไลน์ เป็นฐานข้อมูลข่าว ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2539 – ปัจจุบัน จากแหล่งข้อมูลหนังสือพิมพ์ที่ผลิตในประเทศไทยกว่า 29 ฉบับ จัดเก็บแยกเป็น 12 หมวดหมู่ แบ่งย่อยเป็นหัวเรื่องกว่า 140 หัวเรื่องเพื่อช่วยให้สืบค้นหาข่าวเก่าๆ ได้ง่ายสะดวกสบาย
(โปรดติดต่อเคาน์เตอร์งานบริการเพื่อขอรหัสผ่านสำหรับการใช้ฐานข้อมูลภายนอกสถาบัน)
คู่มือการใช้
ฐานข้อมูลที่ห้องสมุดเป็นเครือข่ายสมาชิกฯ
1. ฐานข้อมูลเอกสารฉบับเต็ม TDC (Thailis) : ฐานข้อมูล TDC ให้บริการสืบค้นฐานข้อมูลเอกสารฉบับเต็มซึ่งเป็นเอกสารฉบับเต็มของ วิทยานิพนธ์รายงานการวิจัยของอาจารย์ รวบรวมจากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ทั่วประเทศ
2. ฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์กลางของประเทศไทย (ThaiJo): ฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์กลางของประเทศไทยเป็นแหล่งรวมวารสารวิชาการที่ผลิตในประเทศไทยทุกสาขาวิชาทั้งสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3.  วารสาร EAU Heritage : ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์กลางของประเทศไทย (ThaiJo): ฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์กลางของประเทศไทยเป็นแหล่งรวมวารสารวิชาการที่ผลิตในประเทศไทยโดยวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นสมาชิกเครือข่ายที่อยู่ในฐาน TCI กลุ่ม 1
4.   วารสาร EAU Heritage : ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์กลางของประเทศไทย (ThaiJo): ฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์กลางของประเทศไทยเป็นแหล่งรวมวารสารวิชาการที่ผลิตในประเทศไทยโดยวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ เป็นสมาชิกเครือข่ายที่อยู่ในฐาน TCI กลุ่ม 2