สารสนเทศออนไลน์สนับสนุนคณะ/หลักสูตร

ระดับปริญญาตรี

คณะวิศวกรรมศาสตร์ School of Engineering

คณะการบิน School of Aviation
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ School of Information Technology
คณะนิติศาสตร์ School of Law
คณะวิทยาการจัดการ
คณะศิลปศาสตร์ School of Liberal Arts
คณะบริหารธุรกิจ School of Business Administration
คณะพยาบาลศาสตร์ School of Nursing
คณะเภสัชศาสตร์ School of Pharmacy
คณะสาธารณสุขศาสตร์ School of Science Program in Public Health

ระดับบัณฑิตศึกษา

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการบิน (MS.AM.)
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (M.B.A.)
รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (M.P.A.)
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (M.Ed.)
บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด (D.B.A.)
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (Ph.D.)
ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษาและผู้นำการเปลี่ยนแปลง (Ed.D.)*