งานบริการ

งานด้านบริการ ให้บริการแก่ผู้ใช้ดังนี้

  • บริการสมาชิก/ต่ออายุ/ยกเลิกการสมัครสมาชิก
  • บริการยืม – คืนหนังสือ
  • บริการตอบคำถามช่วยค้นว้า
  • บริการจอง
  • บริการต่ออายุทางโทรศัพท์
  • บริการยืมระหว่างห้องสมุด
  • บริการยืมถ่ายเอกสาร
  • บริการนำชมห้องสมุด
  • บริการคอมพิวเตอร์เพื่อการสืบค้น