เครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถาบัน

ปัจจุบันสังคมแห่งการเรียนรู้เข้ามามีบทบาทอย่างยิ่งกับห้องสมุด ซึ่งเป็นสถาบันหรือหน่วยงานที่ให้บริการทรัพยากรสารสนเทศต่าง ๆ ให้แก่ผู้ใช้บริการ กล่าวคือ การเป็นแหล่งเรียนรู้ซึ่งห้องสมุดต่างตระหนักและเห็นความสำคัญของการเป็นแหล่งเรียนรู้ดังกล่าว และเพื่อให้เกิดการใช้ทรัพยากรสารสนเทศร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ สำนักหอสมุดกลางมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชียได้เล็งเห็นความสำคัญนี้ จึงได้ร่วมมือและประสานความร่วมมือระหว่างห้องสมุดสถาบันสถาบันอุดมศึกษาเอกชน และห้องสมุดสถาบันอื่นๆ เพื่อเกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ และการใช้ทรัพยากรสารสนเทศร่วมกันระหว่างสมาชิกในเครือข่าย

ทั้งนี้ สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชียร่วมกับสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ได้ลงนามความร่วมมือทางวิชาการในการให้บริการสารสนเทศระหว่างห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและห้องสมุดสถาบันอุมศึกษาเอกชน เมื่อวันอังคารที่ 25 เมษายน 2560 ณ ห้องประชุมชั้น 7 สำนักงานวิทยทรัพยากรเพื่อให้บริการวิชาการแก่นักศึกษา คณาจารย์ บุคลากรของสถาบันอุดมศึกษา และแบ่งปันการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรสารสนเทศร่วมกัน ซึ่งจะมีส่วนช่วยในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของชาติให้พร้อมก้าวเข้าสู่ Thailand 4.0 ไปพร้อมกัน